top of page

Provimet

              Oraret e provimeve 2023

           Çmimet e provimeve

             Vlerësimi i testeve

Për secilën aftësi mund të arrihen maksimal 25 pikë ose 100 pikë në total. Provimi i pjesshëm dmth. provimi me gojë kalohet nëse kandidati ka arritur të paktën 30 pikë ose 40% në këto aftësi: “të folurit” dhe “të dëgjuarit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Për ta kaluar pjesën e provimit me shkrim, kandidati gjithashtu duhet të arrijë të paktën 30 pikë ose 40% në aftësitë “të shkrimit” dhe “të leximit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Koha e pritjes të rezultateve është një muaj.

Në rastin e një provimi të kaluar të pjesshëm, kandidati e merr një çertifikatë ku shenon se është dhënë provimi i pjesshëm me gojë ose me shkrim.

Provimi me gojë

Provimi me shkrim

              Mostrat e provimeve

                                                                   Mostrat e provimeve me shkrim dhe me gojë mund t‘i gjeni në linkun e mëposhtëm: 

bottom of page