top of page

Испити

          Распоред на испити 2023 г.

          Евалуација на тестови

          Евалуација на тестови

За секоја вештина може да се постигнат најмногу 25 поени или вкупно 100 поени. Парцијален испит т.е. Усниот испит се полага доколку кандидатот има постигнато најмалку 30 поени или 40% во следните вештини: „говорење“ и „слушање“ и вкупен просечен резултат од 60%. За да го положи писмениот дел од испитот, кандидатот мора да постигне и најмалку 30 поени или 40% во вештините „пишување“ и „читање“ и вкупен просечен резултат од 60%. Времето на чекање за резултати е еден месец.

Во случај на положен делумен испит, кандидатот добива потврда дека делумниот испит е полаган усно или писмено.

Устен испит

Писмен испит

             Испитни примероци

                                                 Примери на писмени и усмени испити -15 линкови може да се најдат -15 на усмен испит

bottom of page